Profesní kvalifikace

DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH A POZŮSTALÝCH
69-021-M

Seznam školení a zkoušek

Profesní kvalifikace - k čemu slouží?

Profesní kvalifikace je vytvářena Národním ústavem odborného vzdělávání ve spolupráci se sociálními partnery a resortními ministerstvy, obsahuje kvalifikační a hodnotící standard. Kvalifikační standard je dokument, ve kterém je definováno co by držitel dané kvalifikace měl ovládat, hodnotící standard pak formou odborných způsobilostí přesně stanovuje co a jakým způsobem uchazeč o uznání profesní kvalifikace musí prokázat.

Pokud máte zájem získat osvědčení o uznání profesní kvalifikace, oslovte autorizovanou osobu, která má udělenu autorizaci pro danou profesní kvalifikaci a přihlašte se na zkoušku. Splníte-li všechny požadavky dané hodnotícím standardem, bude Vám vydáno autorizovanou osobou osvědčení o uznání profesní kvalifikace, což je dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.

Význam profesních kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích dosažený stupeň vzdělání (výuční list nebo maturitní zkoušku), ale pro danou pracovní pozici stačí, pokud zaměstnanec ovládá některé pracovní činnosti pro dané povolání.

Zdroj:
MŠMT - Informace pro uchazeče o složení zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Pro bližší informace o kvalifikačním standardu navštivte:
Obsah zkoušky odborné způsobilosti a seznam autorizovaných osob

Popis zkoušky Doprovázení umírajících a pozůstalých (69-056-M)

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 5 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro vykonání zkoušky
Místnost pro umytí a oblečení zemřelého
PC, telefon, popř. audiovizuální technika
Figurant (herec) v roli pozůstalého a umírajícího
Pomocník pro manipulaci s tělem zemřelého (pomocníkem může být autorizovaná osoba nebo figurant)
Lidské pozůstatky určené k úpravě se souhlasem pohřbu /v souladu se zákonem o pohřebnictví a občanským zákoníkem § 82 odst. 2/ nebo výcviková figurína
List o prohlídce zemřelého
Závěť
Osobní věci zemřelého (mobil, diář, záznamník apod.)
Postel
Rubáš
Prostěradlo
Papírové utěrky a kapesníky
Teplá a studená voda, umyvadlo, WC
Hygienické potřeby (ručník, mýdlo, žinka, hřeben, holení apod.)
Oblečení a obuv pro zemřelého nebo výcvikovou figurínu
Rukavice

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky.
Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem
(např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Zkouška se skládá z následujících částí:

- Sebereflexe doprovázejícího
- Orientace v rituálech souvisejících se smrtí
- Doprovázení umírajících
- Doprovázení pozůstalých
- Vypravování pohřbu
- Základní orientace v oblasti lidských práv
- Orientace v úkonech souvisejících s poslední vůlí

Kritéria hodnocení / způsob ověření

Sebereflexe doprovázejícího

- Vysvětlit vlastní postoj k smrti | Ústní ověření

- Uvést osobní důvody pro doprovázení umírajících a pozůstalých | Ústní ověření

- Uvést objektivní důvody pro přerušení nebo ukončení doprovázení umírajících a pozůstalých | Ústní ověření

Orientace v rituálech souvisejících se smrtí

- Rozlišit a popsat jednotlivé fáze umírání a popsat vhodný přístup k umírajícímu v daných fázích | Ústní ověření

- Popsat jednotlivé druhy rituálů, které se v České republice běžně provádějí u lůžka umírajícího | Praktické předvedení

- Objasnit důležitost a význam pohřebních a smutečních obřadů, hřbitovů a pietních míst v České republice | Praktické předvedení

- Vyjmenovat druhy pohřbů a pohřebních obřadů a vyjmenovat základní rozdíly mezi nimi | Ústní ověření

- Uvést a vysvětlit argumenty podporující skutečnost, že pohřeb „bez obřadu" může způsobit závažné psychické problémy pro pozůstalé | Ústní ověření

- Vysvětlit podmínky zřízení pomníčku u míst tragických dopravních nehod z pohledu zákona (pozitiva, negativa)

Doprovázení umírajících

- Vysvětlit důvody a zákonné podmínky pro pravidelnou návštěvu umírajícího ve vhodné místnosti umístěné ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních | Ústní ověření

- Provést rozhovor s umírajícím na téma jeho poslední vůle | Praktické ověření

- Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému na elektronickou zprávu podle zadání | Praktické předvedení

- Napsat vlastní rukou dopis pozůstalému podle zadání | Praktické předvedení

- Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat práci se vzpomínkami a ventilaci emocí. (Uvést otázky, kterými lze usnadňovat vyprávění pozůstalých klientů a objasnit význam ticha v poradenství pro pozůstalé.) | Ústní ověření

- Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace v obstaravatelském vztahu (např. sjednávat pohřeb pro své přátele nebo dělat si přátele ze svých klientů apod.) | Ústní ověření

Doprovázení pozůstalých

- Vyhledat osoby blízké a kontaktovat je | Praktické předvedení a ústní ověření

- Vyjmenovat způsoby, jak spolupracovat s osobami blízkými zemřelému | Ústní předvedení

- Umýt a obléci lidské pozůstatky nebo výcvikovou figurínu | Praktické předvedení

- Uplatnit metody a techniky pro usnadňování průběhu procesu truchlení | Praktické předvedení a ústní ověření

- Charakterizovat specifika doprovázení pozůstalých dětí, dospívajících, dospělých a seniorů | Ústní ověření

- Uvést vhodné formy doprovázení pozůstalých s fyzickým handicapem | Ústní ověření

- Vysvětlit význam vzpomínek na zemřelého v procesu truchlení | Ústní ověření

- Charakterizovat odlišnosti při individuální a komunitní práci s emocemi pozůstalých v důsledku hromadných neštěstí a katastrof | Ústní ověření

Vypravování pohřbu

- Uvést způsoby zajištění přechodného uložení lidských pozůstatků v domácím prostředí | Ústní ověření

- Navrhnout přiměřenou dobu obřadu nad tělem zemřelého | Praktické předvedení a ústní ověření

- Vyjmenovat všechny potřebné dokumenty k vypravení pohřbu a opatření hrobu | Ústní ověření

- Předvést, jak zařídit občanský pohřeb dle poslední vůle zemřelého do země | Praktické předvedení a ústní ověření

- Předvést, jak zařídit důstojný pohřeb v úzkém rodinném kruhu | Praktické předvedení a ústní ověření

- Připravit podklady pro alespoň jednu žádost o pohřebné včetně pohřebného pro mrtvě narozené dítě, vdovský (vdovecký), sirotčí důchod apod. | Praktické předvedení

Základní orientace v oblasti lidských práv

- Vysvětlit sousloví „právo na život“, „lidská důstojnost“ a „asistovaná sebevražda" | Ústní ověření

- Vyjmenovat jednání odporující právnímu řádu České republiky v oblasti pohřebnictví | Ústní ověření

- Vyjmenovat způsoby ochrany osobnosti post mortem podle občanského zákoníku | Ústní ověření

- Popsat postup při darování těla zemřelého anatomickému ústavu v České republice | Ústní ověření

- Objasnit, kdy a za jakých okolností se v České republice provádí pitva a kdy je naopak nutné pitvu odmítnout | Ústní ověření

- Popsat postup při darování orgánů umírajícího (zemřelého) včetně přispěvku Ministerstva zdravotnictví ČR pro vypravitele pohřbu | Ústní ověření

Orientace v úkonech souvisejících s poslední vůlí

- Vysvětlit možnosti a postupy sepsání platné závěti, dědické smlouvy a ústní formy závěti v souladu s dědickým právem v České republice | Ústní ověření

- Vysvětlit, jak dbát o řádné splnění poslední vůle zemřelého a plnění jeho pokynů s péčí řádného hospodáře | Ústní ověření

- Vysvětlit možnost využití „odkazu“ pro případ smrti podle občanského zákoníku | Ústní ověření

- Popsat způsob vymáhání pohledávky vypravitele za náklady pohřbu po dědicích a vysvětlit, jak zabránit jejímu promlčení | Ústní ověření

- Vysvětlit rozdíl mezi řízením o dědictví a zajištěním uspořádání majetkových poměrů po smrti zůstavitele, rozlišit roli notáře jako soudního komisaře a vykonavatele závěti v České republice | Ústní ověření

Zdroj:
Národní soustava kvalifikací (NSK)

Termíny zkoušek

Cena zkoušky:
15.000,-Kč/osobu


Minimální počet účastníků na samostatnou zkoušku: 1
V případě zájmu nižšího počtu účastníků je cena navýšena - sjednává se individuálně.

Možnost doobjednat školení v částce 7.000,- Kč za osobu

Text stanoviska a odkaz naleznete zde: 24. 3. 2022: REALIZACE REKVALIFIKAČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A ZKOUŠEK, MŠMT ČR (msmt.cz)

Zkouška je veřejně přístupná.

od 9:00 hod. zkouška je veřejná, na adrese:
(K. H. Borovského 1020, Sokolov - kancelář Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.)

kontakt tel.: +420 777 312 960

Další školení a zkoušky

Pravidelné školení hrobníků a další školení ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví v ČR.

Seznam školení a zkoušek najdete na adrese zkousky.excelentt.cz.

Přihláška

Pro přihlášení na zkoušku, prosím, vyplňte závaznou přihlášku:

Závazná přihláška se po kliknutí uloží do Vašeho počítače

Přihlášky: info@excelentt.cz

Podmínky

Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce (formulář je ke stažení na této webové stránce).

Zkouška se koná v provozovně Pohřebního ústavu EXCELENT s.r.o.". Celková doba trvání zkoušky je 3 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Žadatelem o konání zkoušky (uchazečem) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.

Seznam kvalifikovaných doprovázení umírajících a pozůstalých

1. Valérie Bíbová, SokolovPořadatel:

Valérie Bíbová, K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Mobil: 777 312 960, email: excelentt@volny.cz
Číslo účtu: 35-8613940237/0100
IBAN: CZ5101000000358613940237
BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Číslo jednací a datum vydání autorizace: 28665/2022-94b dne 28.4.2022/em>


S AUTORIZACÍ: Název autorizované osoby:VALÉRIE BÍBOVÁ
K. H. Borovského 1020, 356 01 Sokolov
Webová stránka: http://zkousky.excelentt.cz/

Název právnické osoby:Modrá pomněnka, z. s.
IČO: 03517641
Právní forma: spolek
Sídlo: M.Horákové 1750, 37005 České Budějovice 2
Doručovací adresa: Třebín 7, 37384 Dubné
Webová stránka: www.modrapomnenka.cz

Autorizovaní zástupci právnické osoby Mgr. Magda Kümmelová
telefon: 720 666 663
e-mail: poradna@modrapomnenka.cz


Název právnické osoby:Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
IČO: 15060977
Právní forma: příspěvková organizace
Sídlo: Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou

Autorizovaní zástupci právnické osoby:
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Pavel Cajzl

telefon 569729253
e-mail vodicka@akademie-svetla.cz

Fotogalerie

Zkouška Sjednavatel pohřbení 17.12.2012

Seznam školení a zkoušek